Funkcjonalność

FUNKCJONALNOŚĆ

Licencjonowanie:

• licencjonowanie poszczególnych modułów systemu
• brak ograniczeń licencyjnych co do ilości użytkowników systemu
• licencjonowanie na ilość urządzeń podłączonych do systemu
• możliwość licencjonowania na określony czas
• brak ograniczeń licencyjnych co do ilości lokalizacji (oddziałów)

Kontrola dostępu:

• możliwość zabezpieczenia dostępu użytkowników do urządzeń wielofunkcyjnych
• możliwość zalogowania się użytkowników z dowolnych lokalizacji w dowolnym oddziale
• możliwość zablokowania wszystkich funkcji urządzenia i odblokowanie ich po autoryzacji
• możliwość wydrukowania wszystkich prac podczas logowania
• możliwość autoryzacji użytkownika przy pomocy karty elektronicznej z wykorzystaniem zewnętrznego czytnika autoryzacyjnego lub alternatywne logowania za pomocą kodu PIN bądź login i hasło z AD
• możliwość automatycznego przypisywania kart zbliżeniowych przez użytkowników z wykorzystaniem kodów PUK (automatyczne generowanie na email bądź pierwszy wydruk) bądź za pomocą danych użytkownika AD
• możliwość pobierania listy użytkowników z zewnętrznych źródeł danych takich jak np.: Active Directory, plik CSV
• możliwość utworzenia kilku różnych połączeń do AD
• automatyczna synchronizacja użytkowników z LDAP
• obsługa wydruków z różnych systemów m.in.: Windows, Linux, iOS
• współpraca z serwerem wydruku EFI Fiery (Xerox)
• polski bądź angielski interfejs użytkownika na panelu urządzenia

Wydruk podążający:

• funkcjonalność wydruku podążającego i zabezpieczonego
• wydruk plików wysłanych na E-Mail (wydruk mobilny)
• możliwość odebrania utworzonego zadania na dowolnym kompatybilnym urządzeniu podłączonym do systemu
• możliwość odebrania utworzonego zadania w dowolnym oddziale
• możliwość zarządzania kolejką prac z poziomu wyświetlacza MFP urządzenia
• możliwość anulowania prac, ponownego wydrukowania z historii
• możliwość zmiany ustawień pracy przed wydrukowaniem na urządzeniu: liczby kopii, druk dwustronnego, trybu kolor/mono
• możliwość podglądu pracy przed wydrukiem
• możliwość zwolnienia wszystkich lub wybranych prac z kolejki wydruku
• system wyświetla jedynie prace aktualnie zalogowanego użytkownika na urządzeniu
• możliwość ponownego wydrukowania prac bez drukowania („Ulubione”)
• wydruk dokumentów z folderów, wydruk przez email, wydruk przez upload plików
• wydruk bezpośredni
• zaawansowane zarządzanie procesem drukowania (kolejki wydruku)
• powiadomienia na urządzeniu o statusie pracy dokumentów drukowanych
• zliczanie prac w czasie rzeczywistym
• system posiada funkcję rozróżniania stron monochromatycznych i kolorowych w pracach mieszanych tj. takich, które zawierają strony zarówno mono jak i kolor
• możliwość generowania kodów PIN, PUK przez użytkowników (przez konto na portalu www)
• wydruk plików wysłanych na E-Mail, upload plików przez stronę użytkownika (wydruk mobilny)
• możliwość delegowania pracy na dowolną osobę/osoby
• zarządzanie własną kolejką wydruku przez portal www

Reguły*:

• możliwość zastosowania reguł w zadaniach drukowania, kopiowania, skanowania
• możliwość powiadomień o zastosowaniu reguły
• możliwość wymuszenia druku dwustronnego; druk czarno-białego
• możliwość blokowania wydruku kolorowego
• możliwość ograniczenia drukowania, kopiowania, skanowania dla poszczególnych użytkowników, grup użytkowników, urządzeń, grup urządzeń
• możliwość ustawianie reguły ilościowych jak i kosztowych dla prac: drukowanych, kopiowanych, skanowanych
• możliwość definiowania reguły ze względu na nazwę pliku, rozszerzenie
• możliwość definiowania reguły dostępu do drukowania, kopiowania, skanowania w określonych godzinach
• zastosowane reguły działają w każdym oddziale

Raportowanie:

• centralny system raportowania (rozliczenie każdego oddziału z pozycji centralnego systemu)
• możliwość generowania raportu czasowego oddzielnie dla: drukowania, kopiowania, skanowania, faks
• możliwość generowania raportu oddzielnie na format: A3, A4, kolor, mono
• możliwość grupowania raportów na: jednostki, użytkowników, urządzenia, grupy użytkowników, grupy urządzeń
• możliwość generowania raportu ilościowego jak i kosztowego
• możliwość generowania raportu na projekty (drukowania, kopiowania, skanowania)*
• możliwość generowania automatycznych raportów i wysyłania ich drogą email do wybranych osób
• możliwość generowania raportu na liczniki urządzeń w czasie: dzień, miesiąc, rok
• możliwość generowania raportu na materiały eksploatacyjne w czasie: dzień, miesiąc, rok
• możliwość generowania raportów z dodatkowym grupowaniem: użytkowników, grupy użytkowników, urządzenia, grupy urządzeń, projekt, oddział
• możliwość tworzenia własnych raportów z dodawaniem dodatkowych kolumn np.: nr. seryjny urządzenia, ip, imię i nazwisko użytkownika itp.
• możliwość tworzenia raportów z wybranych danych: użytkowników, urządzeń, grup użytkowników i urządzeń
• wgląd w pełną historię pracy
• każdy z użytkowników może mieć dostęp do własnych raportów przez portal www

Monitoring*:

• monitorowanie stanów materiałów eksploatacyjnych
• monitorowanie poziomu tac papieru (co 25% dla wybranych modeli urządzeń)
• aktualny odczyt stanów liczników urządzeń
• raport błędów serwisowych z urządzeń
• automatyczne powiadomienia: liczniki, materiały, brak papieru, zdarzenia serwisowe
• definiowanie powiadomień dla wielu poziomów stanów materiałów eksploatacyjnych

Skanowanie:

• centralny system skanowania
• możliwość zarządzania skanowaniem poprzez definiowanie szablonów skanowania z poziomu systemu dla grup użytkowników
• możliwość zliczania i raportowania prac skanowanych
• możliwość tworzenia szablonów skanowania w systemie
• możliwość skanowania do zdefiniowanego katalogu użytkownika; e-mail zalogowanego użytkownika
• dostępne wybrane szablony skanowania dla zalogowanego użytkownika
• możliwość przypisywania szablonów dla wybranych grup użytkowników
• możliwość definiowania ścieżki jak i nazwy pliku ze zmiennych dynamicznych np.: login użytkownika, grupa, folder domowy
• skanowanie do onedrive
• skanowanie z podanie m parametrów wejściowych i zapis ich do nazwy pliku
• skanowanie z podziałem dokumentu co n stron dla formatu pdf
• skanowanie na wiele adresów E-Mail
• możliwość nadania uprawnień do szablonu dla danego oddziału
• skanowanie z podanie m parametrów wejściowych i zapis ich do nazwy pliku
• skanowanie z wymuszeniem podania niezbędnych parametrów (np.: nr faktury, wybranie danych ze słownika itp.)
• skanowanie z podziałem dokumentu co n stron dla formatu pdf
• skanowanie na wiele adresów e-mail

Administracja:

• centralny system zarządzania dostępny poprzez przeglądarkę internetową
• centralny system zarządzania wszystkimi oddziałami
• centralny system dodawania urządzeń, użytkowników, grup
• możliwość utworzenia własnego dashboardu z dostępnych 21 widżetów
• możliwość ustawienia widżetów wg. określonych parametrów (wielkość, kolor, przedział czasowy, itp.)
• interfejs panelu administracyjnego w języku polskim oraz angielskim
• automatyzacja kopii zapasowej systemu
• konfiguracja ustawień poczty SMPT, LDAP
• zarządzanie użytkownikami, urządzeniami, grupami użytkowników i urządzeń
• zarządzanie regułami
• historia autoryzacji na urządzeniu
• możliwość konfiguracji ilości stron podglądu na urządzeniu
• możliwość definiowania czasu jak długo mają być przechowywane prace aktywne, w historii
• możliwość ustawienia aby wszystkie prace drukowane i przetrzymywane na serwerze były szyfrowane
• możliwość przypisania aliasów pod użytkownika, które pozwalają zidentyfikować tego samego użytkownika z różnymi loginami z różnych systemów
• ustawienie jak długo prace wydrukowane mają być przechowywane na serwerze
• ustawienie jak długo prace aktywne mają być dostępne dla użytkowników

DocuOffice, DocuBarcode (moduły dodatkowe):

• skanowanie z rozpoznawaniem tekstu, przetwarzanie dokumentów do formatów plików takich jak: doc, xls, ppt, PDF, PDF przeszukiwany, txt/csv
• możliwość otworzenia plików w programach takich jak: Word, Excel, PowerPoint, AdobeReader
• wysyłanie przetworzonych dokumentów na e-mail, jako link do załącznika bądź folder zalogowanego użytkownika
• skanowanie dokumentów z panelu urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją rozpoznawaniem tekstu,
• hotfolder – przetwarzanie plików pdf do wybranego formatu (katalog wejściowy dokumentów do przetworzenia i katalog wyjściowy z dokumentami przetworzonymi)
• hotfolder kody – przetwarzanie plików pdf z kodami kreskowymi z wybranego folderu i zapis nazwy kodu do nazwy pliku oraz wysłanie wyniku do odpowiedniego katalogu
• definiowanie wielu szablonów skanowania dla określonych grup użytkowników
• konfiguracja widoku systemu (dostęp do wybranych formatów; opcji skanowania) na panelu urządzenia dla grup użytkowników
• skanowanie z rozpoznawaniem kodów kreskowych (kod kreskowy jako rozdzielnik dokumentów; kodu jako nazwy pliku)
• definiowanie uprawnień dostępu do wybranych szablonów dla grup użytkowników
• możliwość wysyłania dokumentów na wybrany email i ocr do odpowiedniego formatu
• skanowanie z podziałem dokumentu co n stron dla formatu pdf
• skanowanie z podziałem dokumentu co n stron dla formatów ocr

*nie wszystkie funkcje dostępne na dane modele urządzeń i producentów. Szczegóły u producenta oprogramowania Docu-Partner.